โรโดไลด์
เป็นโกเมน (garnet) ที่มีลักษณะโปร่งใส มีสีแดงอมม่วง ถึงม่วงอมแดง แต่จะมีสีม่วงปนอยู่เสมอ เป็นส่วนผสมของอัลมันไดท์กับโพโรป ในทางการค้า พลอยการ์เน็ทสีม่วงจะถูกเรียกเป็นโรโดไลต์ ตำหนิภายในและสเปคตรัมของโรโดไลต์จะเหมือนกับของอัลมันไดท์ แหล่งกำเนิดคือ ศรีลังกา และอัฟริกา